Rejestracja

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 67 353 36 60

Osobna rejestracja do poradni ginekologiczno-położniczej (prywatnej) nr tel: 735 120 270
Osobna rejestracja do poradni pediatryczno-alergologicznej (prywatnej) nr tel: 606 925 315

Książka telefoniczna

1.Ogólne zasady rejestracji.

 Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

 Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

  1. Wymagane dokumenty:

dowód tożsamości,

skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,

stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

 

  1. Skierowanie nie jest wymagane do poradni prywatnych:

ginekologiczno – położniczej
pediatryczno-alergologicznej
diabetologicznej
gastroenterologicznej

 

  1. Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

 inwalidzi wojenni,

osoby represjonowane,

 kombatanci,

niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

chorzy na gruźlicę,

zakażeni wirusem HIV,

w zakresie badań dawców narządów,

uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,

uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

  1. Ustalanie terminu wizyty.

 Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.

W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym zgodnieniu.

 

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz kombatanci

uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

  1. Ważne informacje.

Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracje 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.