Zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Informacje dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Od 1 stycznia 2013 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 j.t.) potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które winno zawierać klauzulę następującej treści: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (druki oświadczeń powinny być w posiadaniu świadczeniodawcy).

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia (pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń):

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;

w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

 

eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń – dlaczego? Informacje o o sobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. W takiej sytuacji należy sprawdzić nasze

i zgłoszonych przez nas osób, (np. dziecka, małżonka, wnuka) prawo do bezpłatnego leczenia u płatnik askładek:

  • pracownik – u pracodawcy
  • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
  • emeryt i rencista – w ZUS, KRUS, WBE/ZER
  • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – w ZUS
  • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
  • osoby z wydaną decyzją na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  • przedsiębiorca – w ZUS
  • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
  • osoby bezrobotne – w Urzędzie Pracy

osoby ubezpieczające się dobrowolnie – w NFZ